Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Adó - Végrehajtás

Végrehajtás

Az eljárás megindítása:

A végrehajtási eljárás megindítását végrehajtható okirat alapján kezdeményezheti az adóhatóság. Végrehajtható okiratnak minősül az ún. kivetéses adónemek (építményadó, telekadó, gépjárműadó) esetében a fizetési kötelezettséget megállapító, véglegessé vált hatósági döntés. Az ún. önadózás (iparűzési adó, talajterhelési díj, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó) esetében végrehajtható okiratnak minősül a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás (Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásákról szóló 2017. évi CLIII. törvény – továbbiakban Avt. – 29. §.).

A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság folytatja le.

A végrehajtási eljárás a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul (Avt. 30. §), vagyis az adóhatóság nem köteles az adózót külön felhívni a hátralék rendezésére.

Végrehajtási cselekmények az alábbiak lehetnek:

 • végrehajtás fizetési számlára (hatósági átutalási megbízás)
 • végrehajtás munkabérre (az ún. munkabér letiltás)
 • végrehajtás ingó vagyontárgyra (nagyobb értékű ingóság pl. gépjármű lefoglalása)
 • végrehajtás ingatlan vagyontárgyra (Földhivatalban az adózó ingatlanára történő végrehajtási ill. jelzálogjog bejegyeztetése az adóhatóság által).

A végrehajtási eljárás költségeit az adós viseli (Avt. 11.§ ).

Jogorvoslat:

A végrehajtási eljárás során az adóhatóság törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti - a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 15 napon belül - a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A végrehajtási kifogást a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásától számított legfeljebb 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. Az elkésett, a nem a jogosulttól származó, valamint az intézkedés megsemmisítésének vagy megváltoztatásának okát nem tartalmazó végrehajtási kifogást tartalmazó kérelmet az elsőfokú adóhatóság visszautasítja.

Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott végrehajtási kifogást a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el. A végrehajtási kifogás eljárási illetéke 5000 Ft, melyet csekken (csak magánszemély), vagy átutalással lehet megfizetni a 11784009-15731247-03470000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlára.

A végrehajtási eljárás szünetelése:

A végrehajtási eljárás az alábbi esetekben szünetel:

1.         az adózó kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

2.         a fizetési halasztás, részlefizetés, vagy adótartozás mérséklésére irányuló kérelem tárgyában jogerős döntést még nem hoztak,

3.         az adózó meghalt, illetőleg megszűnt, az adó megfizetésére határozattal kötelezett személyt megállapító határozat jogerőre emelkedéséig.

A szünetelés alatt eljárási cselekményeket hatályosan nem lehet végezni, a szünetelés megállapításáig elvégzett eljárási cselekmények azonban megtartják hatályukat (példa: amennyiben az adós ingatlanára jelzálogjogot jegyeztetett be az adóhatóság, az adózó ezt követően benyújtja fizetési könnyítési kérelmét, az adóhatóság már újabb végrehajtási cselekményt (pl. munkabér letiltást) már nem foganatosíthat, azonban a korábban bejegyeztetett jelzálogjogot nem köteles töröltetni).

Egyéb szankció:

Nem minősül végrehajtási cselekménynek az adózó gépjárművének forgalomból történő kitiltása, amelyre az adóhatóságnak a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 9.§ (4) bekezdése ad felhatalmazást.

A jogszabály értelmében amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

Tekintettel arra, hogy ez egy szankció (nem vh. cselekmény), az adózó erre vonatkozóan végrehajtási kifogást nem nyújthat be, valamint a szankció mindaddig hatályban marad, amíg az adózó a gépjárműadó hátralékát az egy évi adótételnél kisebb összegűre nem csökkenti.


Fizetési könnyítés

Az eljárás megindítása:

A fizetési könnyítés eljárás mindig az adózó kérelmére indul (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198.§). Fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

 • a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
 • átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A fent leírt jogszabályi feltételeknek együttesen kell teljesülnie. Azon adózók esetében, akik részére az adóhatóság egyszer már engedélyezett fizetési könnyítést, azonban az adózó nem tett eleget maradéktalanul a fizetési könnyítést engedélyező határozatban foglaltaknak, újabb fizetési könnyítést az adóhatóság már nem engedélyez (mivel annak a feltételnek, hogy az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető az adózó már nem felel meg).


Adómérséklés:

Az eljárás megindítása:

Az adómérséklés szintén az adózó kérelmére induló eljárás (Art. 201. §). Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl más személy adóját nem engedheti el, és nem is mérsékelheti. Vagyis csak és kizárólag magánszemélyek fordulhatnak adómérséklési kérelemmel az adóhatósághoz.

A fent leírtakból kifolyólag az adózó jövedelmi és vagyoni helyzetének is azt kell tükröznie, hogy az adótartozás megfizetése ellehetetlenítené a saját és a vele közös háztartásban élők megélhetését.

A kérelem benyújtása (az adómérséklés és a fizetési könnyítés esetében egyaránt):

 • az adóhatóság kizárólag az általa rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelmet fogadja el, a kérelem nyomtatvány letölthető a www.dunakeszi.hu oldalról (letölthető dokumentumok), vagy beszerezhető az Ügyfélszolgálaton,
 • a fizetési könnyítési kérelem a nem magánszemély adózó esetében illetékköteles, melynek mértéke 10.000 Ft, az eljárási illetéket átutalással lehet megfizetni a 11784009-15731247-03470000 számú illetékbeszedési számlára.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kötelező csatolni:

 1.    Magánszemélyeknek: 3 db rezsi számlalevél, jövedelemigazolás vagy bankszámlakivonat (az adózóval közös háztartásban élő összes jövedelemmel rendelkező személytől), hitelszerződés (amennyiben az adózó, vagy a vele közös háztartásban élő lakáshitellel rendelkezik).
 2.    Nem magánszemélyek: egyszerűsített éves beszámoló, főkönyvi kivonat, a 10.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló utalási bizonylat (feladóvevény) másolata

Az eljárás lefolytatása (az adómérséklési és a fizetési könnyítési eljárás esetében egyaránt):

 • az adózó kérelmét egyénileg az adócsoport vezetője bírálja el,
 • az eljárás folyamán figyelembe veszi az összes tényezőt, amely a fizetési nehézség kialakulásához vezetett, azonban az elsődleges és legfontosabb szempont az adózó szociális helyzete, figyelembe veszi az adózó és a vele közös háztartásban élők összes havi nettó jövedelmét, a megélhetéshez szükséges havi kiadásait, valamint a vagyoni helyzetét is (vagyis az adózó és a vele közös háztartásban élők ingatlan, gépjármű tulajdonait stb.),
 • nem veszi figyelembe az adózó azon kiadásait, amelyek nem a mindennapi megélhetéshez szükségesek (példák: gépjármű hitel és gépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek, internet, kábeltévé havidíja, telefonköltség stb.),
 • nem magánszemély adózók esetében a csatolt egyszerűsített éves beszámoló és a főkönyvi kivonat alapján veszi figyelembe az adott társaság vagy szervezet éves bevételét, költségeit, működési eredményét.

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

 

 

Nyomtatványok - Végrehajtás - Fizetéskönnyítés

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv